hoogwater 2013
zeer hoog boezumwater 2013
SBB logo in het hek.

Natuur-reservaat Klaarkampermeer

info:Sibrandahus

Het natuurreservaat “Klaarkampermeer”

Beschrijving van het gebied Het natuurreservaat “Klaarkampermeer”,
dat op ongeveer 4 km ten zuidwesten van Dokkum ligt, tussen Sibrandahus en Rinsumageest achter de Klaarkampstermeermolen,
dankt zijn naam aan het meer, dat eertijds lag bij het kloosterklaarkamp.
Zowel het klooster als het meer zijn verdwenen.
Van het klooster resten nog diverse goed herkenbare overblijfselen.
De grachtenen wallen tekenen zich nog in het terrein af en het puin herinnert eveneens aan het vroegere gebouw.
Van het meer zijn nu allen nog een kleine, ondiepe plas en enige laaggelegen graslanden overgebleven.


HET WATER
Het grootste gdeelte van het Klaarkampermeer bestaat uit half-natuurlijke graslanden en uit brakwater-moeras.
Dat brakke karakter geeft het reservaat zijn bijzondere betekenis: ook het meertje is zout tot brak.
Als het zomers droog genoeg is en de waterstand daardoor laag wordt, komen boomstronken te voorschijn die dan door een laagje zout wit uitslaan.
Het waterpeil wordt door een gemaal van het waterschap bij de molen in het boezumwater gepomt.
De Klaarkampstermeermolen kan ook worden ingezet als het nodig is.
Op afspraak is de Klaarkampstermeermolen te bezichtigen. Molenaar G.T.J.Stockmann 0622296659

HET BEHEER

Met uitzondering van het moeras-deel en de directe omgeveing daarvan, worden alle graslanden verpacht aan veehouders uit de buurt.
Zij houden zich aan de late maaidatum (22 Juni en 1 Juli) en scharen lage dichtheden jongvee in.
Het natte moerasdeel wordt door het Staatsbosbeheer in eigen beheer en met aangepaste machines gehooid.

DE TOEGANKELIJKHEID

Alleen in de broedtijd is het reservaat voor bezoekers gesloten (15 april tot 15 juni). De nodige rust voor broedende en
foeragerende vogels wordt ondersteund door paalrecht van de nabijgelegen eendenkooi waarbinnen het reservaat ligt.

VEGETATIE

Tezamen met nog enkele kleinere ondiepe plasjes wordt het meertje omgeven door een rietmoeras. Hier groeien vooral
plantensoorten uit de brakke milieus, zoals zeeaster, zeekraal en de zilte rus.
Rond het rietmoeras gelegen deels zoete en deels brakke graslanden, zijn tal van planten uit brakke milieus te vinden,
zoals melkkruid, schijnspurrie- soorten, zeebies, aardbeiklaver en waterpunge.

melkkruid
schijnpurie
zeebies
aardbeiklaver
waterpunge
ziilterus
zeekraal
zeeaster

De weidevogels

Het resrvaat is zeer vogelrijk. Van de weidevogels broeden de kievit, grutto, tureluur, kemphaan,
scholekster en verder soorten als slobeend, veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper, zomertaling en kuifeend.
Bijzonder is het broedvoorkomen van kluut en visdief. In de trektijd zijn er ruitersoorten, snippen, eenden en ganzen.
Foerageerende lepelaars worden vrijwel el jaar gezien.

eenden
ganzen
kluut
graspieper
kiviet
gutto
tureluur
kemphaan
sholekster
slobeend
veldleeuwerik
gele kwikstaart
lepelaar
kuifeend
snip
zomertjalling